Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

MOTOWERYFIKATOR

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego MOTOweryfikator dostępnego pod adresem internetowym motoweryfikator.pl (dalej „Serwis”), który jest prowadzony przez TECHTRUST sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (ul. Nowowiejska 39, 55-080 Kąty Wrocławskie) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000697705, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, który nie został pokryty, NIP: 8961569001, REGON: 36844256600000
  3. Serwis internetowy motoweryfikator.pl jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zakupem samochodu z ogłoszeń zamieszczonych na innych portalach. Serwis umożliwia dodawanie oraz przeglądanie opinii dotyczących sprzedawanych pojazdów, a także zamieszczenie i przeglądanie zleceń w zakresie wykonania przeglądu pojazdu będącego przedmiotem ogłoszenia.   (Przedmiot serwisu).
  4. Użytkownicy mogą skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@motoweryfikator.pl.
  5. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz.

 

 1. DEFINICJE:
  1. Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy pod nazwą MOTOweryfikator  dostępny pod adresem: motoweryfikator.pl
  2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 1 rozdziału I,
  3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
  4. Konsument osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Użytkownik– każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
  7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta,
  8. Formularz opinii/zlecenia – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający Użytkownikowi dodanie odpowiednio opinii lub zlecenia,
  9. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
  10. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o ogłoszeniach. Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu.
  11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są następujące usługi świadczone przez Usługodawcę:
  12. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika,
  13. Udostępnienie i przetwarzanie Formularzy,
  14. Dostęp do bazy opinii oraz innych treści umieszczonych w Serwisie,
  15. Udostępnienie Użytkownikom platformy umożliwiającej pozyskanie lub dodanie  opinii o przedmiocie aukcji lub ogłoszenia zamieszczonego w innym serwisie oraz nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami w związku ze zleceniem wykonania przeglądu pojazdu.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
  2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności

 

 1. REJESTRACJA
  1. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji, przy czym wypełnienie danych oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.
  2. Użytkownik zapewnia, że podane dane kontaktowe są prawdziwe i aktualne.
  3. Do zakończenia procesu rejestracji Użytkownika konieczna jest aktywacja Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany na Skrzynkę e-mail Użytkownika, podaną w Formularzu rejestracji.
  4. Poprzez rejestrację lub dodanie pierwszego ogłoszenia Użytkownik oświadcza, że:

1)    zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

2)    spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie,

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu i rozwiązanie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  1. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,
  4. Użytkownik nie aktywuje Konta w terminie 30 dni,
  5. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.
  6. Użytkownik nie może dzielić Konta z innymi Użytkownikami.
  7. Użytkownik nie może korzystać z  tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta, jak i zamieszczenia opinii lub zleceń.

 

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Serwis jest przeznaczony dla Użytkowników pełnoletnich w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
  2. Usługodawca umożliwia jedynie nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu i w żadnym wypadku nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami.
  3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
  4. Użytkownicy mają możliwość:
  5. Wyszukiwać i przeglądać opinie,
  6. Wyszukiwać i przeglądać zlecenia.
   1. Zarejestrowani Użytkownicy mają ponadto możliwość:
   2. Dodawać i usuwać opinie,
   3. Zarządzać Kontem,
   4. Dodawać, edytować i usuwać zlecenia.
    1. Współpraca pomiędzy Użytkownikami odbywa się na indywidualnie ustalonych warunkach bez udziału Usługodawcy.
    2. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
     1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
     2. naruszają prawa osób trzecich,
     3. naruszają prawa autorskie,
     4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
     5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
     6. nawołują do aktów przemocy,
     7. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
     8. promują inne strony internetowe,
     9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
     10. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści,
     11. są nieprawdziwe.
      1. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
      2. Każdy Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Usługodawcy treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
      3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Użytkownicy zamieszczający treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
      4. Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając w Serwisie treści takie jak wypowiedzi, zdjęcia oraz inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek lub przedmiot ogłoszenia.
      5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
      6. Użytkownik dodając zlecenie dobrowolnie podaje dane kontaktowe do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich przez Usługodawcę innym Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie. Zlecenia mogą być również indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
      7. Dane kontaktowe Użytkowników ujawnione w wyniku korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania bezpośredniego kontaktu z innym Użytkownikiem w celu wykonania zlecenia. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

 

 1. OPINIE
  1. Użytkownik może dodać opinię dotyczącą stanu technicznego pojazdu będącego przedmiotem ogłoszenia lub aukcji na innym serwisie internetowym.
  2. Dodanie opinii w Serwisie jest darmowe.
  3. Opinia może być dodana wyłącznie przez zarejestrowanego Użytkownika.
  4. Użytkownik może wystawić opinię dotyczącą tego samego pojazdu tylko raz.
  5. W celu dodania nowej opinii należy wypełnić Formularz opinii, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
  6. Opinie mogą być dodawane wyłącznie w języku polskim.
  7. Opinie są publikowane w Serwisie automatycznie.
  8. Po dodaniu opinii Użytkownik nie może edytować jej treści.
  9. Treść opinii udostępniana jest Użytkownikom na zasadach określonych w rozdziale VIII. Regulaminu.
  10. Warunki określone w rozdziale V. ust. 7-12 niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

 

 1. ZLECENIE DOKONANIA WERYFIKACJI
  1. Użytkownik może dodać zlecenie, którego przedmiotem jest wykonanie weryfikacji pojazdu będącego przedmiotem ogłoszenia, które zostało zamieszczone w innym serwisie.
  2. Dodanie zlecenia w Serwisie jest darmowe.
  3. Zlecenie może być dodane wyłącznie przez zarejestrowanego Użytkownika.
  4. W celu dodania nowego zlecenia należy wypełnić Formularz zlecenia, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
  5. Zlecenia mogą być dodawane wyłącznie w języku polskim.
  6. Zlecenia są publikowane w Serwisie automatycznie.
  7. W okresie emisji zlecenia Użytkownik, który zamieścił zlecenie może modyfikować́ jego treść i parametry, usunąć́ zlecenie, a także przedłużyć czas jego emisji.
  8. Jedno zlecenie może dotyczyć usługi weryfikacji wyłącznie jednego pojazdu.
  9. Użytkownik może publikować w tym samym czasie tylko jedno zlecenie  dotyczące tego samego pojazdu.
  10. Użytkownik zamieszczający zlecenie zapewnia, że wyraża ono faktyczną wolę zlecenia wykonania usługi.
  11. Wskazana przez Użytkownika zamieszczającego zlecenie kwota wynagrodzenia ma charakter poglądowy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie między Użytkownikami.
  12. Zlecenie nie stanowi oferty a zaproszenie do prowadzenia negocjacji.
  13. Użytkownicy ustalają warunki wykonania zlecenia indywidualnie, bez udziału Usługodawcy.
  14. Udzielenie odpowiedzi na zamieszczone zlecenie jest możliwe na zasadach określonych w rozdziale VIII. Regulaminu.
  15. Warunki określone w rozdziale V. ust. 7-12 niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

 

 

 1. PŁATNOŚCI
  1. Bezpłatne jest korzystanie z następujących funkcjonalności serwisu:

1)    Dodawanie opinii,

2)    umieszczenie i przeglądanie zleceń.  

 1. Płatne jest korzystanie z następujących funkcjonalności serwisu:

1)    Przeglądanie opinii

2)    Udzielenie odpowiedzi na zamieszczone zlecenie

 1. Usługodawca zastrzega umożliwienie Użytkownikom bezpłatnego korzystania z niektórych płatnych usług w zamian za udostępnienie przez co najmniej 24 godziny profilu Serwisu na stronie internetowej Facebook poprzez skorzystanie z opcji „Udostępnij w Facebook”.
 2. Skrócenie czasu udostępnienia poniżej 24 godzin stanowi przypadek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, do którego stosuje się pkt IV.8.a. Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 Użytkownik traci możliwość skorzystania z aktualnych promocji i jest zobowiązany do dokonania zapłaty tytułem wykonanej usługi w pełnej wysokości.
 4. Szczegółowe informacje o płatnych opcjach uwidocznione są na stronach Serwisu.
 5. Użytkownik zamawiając odpłatne usługi dokonuje wyboru płatności:
 6. płatność sms,
 7. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Tpay.
  1. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika
  2. Aby otrzymać fakturę VAT należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres email: kontakt@motoweryfikator.pl  wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
  3. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.

 

 1. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA
  1. Użytkownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników z wykorzystaniem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. I.4 Regulaminu lub za pośrednictwem Serwisu (przycisk „Zgłoś naruszenie”)
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu powinny być kierowane bezpośrednio do Użytkownika będącego stroną umowy.
  3. Użytkownicy zobowiązują się rozstrzygać zaistniałe pomiędzy nimi spory na drodze polubownej.

 

 1. REKLAMACJA USŁUG SERWISU
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
   a. dane tożsamości Użytkownika;
   b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
   c. okoliczności uzasadniające reklamację;
   d. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
   a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
   b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
   c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
   d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
  6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
   a. pisemnie na adres reklamującego,
   b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
   c. drogą telefoniczną.
  9. Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
   a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
   b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
   c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
   1. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   2. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
   3. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.
 2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Niniejszy rozdział dotyczy jedynie odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w Rozdziale II ust. 16 nn. Regulaminu. Prawo odstąpienia od umów zawartych pomiędzy Użytkownikami regulują odrębne przepisy prawa.
  2. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Konta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. I.4 Regulaminu lub poprzez wybranie opcji usunięcia Konta po zalogowaniu do systemu. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca usunie Konto Użytkownika.
  3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Strony są zwolnione z wzajemnych zobowiązań.
  5. Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy, a następnie odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy.
  6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta, płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych na rachunek bankowy, z którego została dokonana, chyba że Usługodawca i Konsument ustalą inny sposób zwrotu pieniędzy. .

 

 1. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
  3. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa autorskie pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.
  5. Usługodawca nie gwarantuje zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w tym za szkodę powstałą w wyniku prowadzonych między nimi negocjacji, dokonanych ustaleń, czy podjętych decyzji.
  6. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami bez względu na podstawę prawną i charakter zawartej umowy. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za terminowość oraz jakość wykonania przedmiotu umowy.
  7. Usługodawca nie odpowiada za podanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych przez Użytkowników oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
  9. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
  12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ponownej  rejestracji Użytkownikowi, którego Konto zostało usunięte ze względu na naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
  14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, a także usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Serwisu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

 

XIII.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 3. Przekazując dobrowolnie uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę praw własności intelektualnej do przekazanych treści, pomysłów lub idei bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 1. ZMIANY REGULAMINU
  1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
  2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
  4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: kontakt@motoweryfikator.pl.